Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Krediidiraportid.ee üldtingimused

 1. Üldist. Käesolevate Bisnode Estonia AS (edaspidi Bisnode) veebilehtede krediidiraportid.ee ja creditreports.ee (edaspidi Veebileht) kasutamise üldtingimustega (edaspidi üldtingimused) nõustudes kinnitab kasutaja, et on üldtingimustega tutvunud ning nõustub nendega.

Teenuse osutaja:
Bisnode Estonia AS
Registrikood: 10117826
Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti
Tel. +372 6414 910, e-post: info@bisnode.ee 

 1. Teenus. Bisnode osutab kasutajale äriinfoteenuseid ja võimaldab kasutajal teha päringuid Bisnode’i kaudu erinevatesse andmebaasidesse. Kasutaja kohustub Bisnode’le saadud teenuste eest maksma kokkulepitud tasu ja kasutama saadud andmeid vastavalt üldtingimustele, kasutajaga sõlmitud lepingu tingimustele ning veebilehel avaldatud tingimustele ja hindadele. 
 2. Kasutajaks registreerimine. Veebilehe kasutajaks registreerimisel kohustub kasutaja esitama enda kohta tõeseid ja täielikke andmeid ning vältima registreerimisel saadud kasutajatunnuse ja salasõna kolmandatele isikutele teatavaks saamist. Kasutaja vastutab tema kasutajaandmetega veebilehel tehtud toimingute eest.
 3. Tasulised teenused. Bisnode’i tasulised teenused on ettevõtte krediidiraport ja ettevõtte majandusaasta aruanne (edaspidi ettevõtete raport) ja eraisiku taustakontrolli raport (edaspidi eraisiku raport). Nende teenuste tellimisel kasutaja poolt sõlmivad Bisnode ja kasutaja igakordselt raporti genereerimiseks eraldi lepingu (edaspidi leping). Leping sõlmitakse makse laekumisel Bisnode’i kontole või tellimuse kinnitamisel kasutaja poolt kui kasutaja teeb tellimuse kasutades tema kasutajakontole laetud krediiti. Lepingule kohalduvad käesolevad üldtingimused.

Lisaks eeltoodule on Bisnode’l tasulised teenused PLUSS, PLUSS 100 ja AAA krediidireitingu turunduspaketi teenus (edaspidi ühiselt muud teenused), mille kirjeldused on toodud veebilehel https://krediidiraportid.ee/pluss-paketid ja https://krediidiraportid.ee/aaa-krediidireitingu-turunduspakett.

 1. Ettevõtete raportite tellimine. Tellimused vormistatakse veebilehel ühekordse tellimusena igakordse makse või kasutajakontol oleva krediidi eest (s.h. PLUSS 100 paketi osaks olev krediit). Enne raporti tellimist peab kasutaja sisestama või kinnitama oma andmed, v.a. kui raportid tellitakse sisselogitud kasutajakonto krediidi eest.  
 2. Eraisiku raporti tellimine. Tellimused vormistatakse veebilehel. Eraisiku raportite teenuses on kasutaja tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses päringu subjekti isikuandmete töötlemisel vastutav töötleja ning Bisnode tegutseb kasutaja volitatud töötlejana. Päringud erinevatesse registritesse teostab Bisnode vahetult pärast lepingu sõlmimist vastavalt kasutaja valitud teenusele.  

Enne eraisiku raporti tellimist peab kasutaja oma konto isikustama kasutades veebilehel pakutud autentimise meetodit (nt mobiil-ID, ID-kaart, Smart-ID). Enne tellimuse vormistamist peab kasutaja veenduma, et tal on päringu tegemiseks õiguslik alus (s.t. et kasutajal on õigus töödelda päringu subjektiks oleva isiku isikuandmeid). Selliseks õiguslikuks aluseks võib olla näiteks andmesubjekti nõusolek, kasutaja või kolmanda isiku õigustatud huvi, seadusest tulenev alus või muu õiguslik alus vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele või vastavale eriseadusele.

Tellimuse vormistamiseks peab kasutaja Bisnode’ile teenuse eest tasuma pangalingi kaudu või kasutades oma kasutajakontole laetud krediiti. Pärast lepingu sõlmimist muutub raport kasutajale kättesaadavaks. Raport jääb kasutaja kontole kättesaadavaks kui kasutaja oma kontoga sisse logib. Sisselogimata kasutaja saab e-posti aadressile raporti lingi, kust on raport võimalik alla laadida. Saadetud link on aktiivne 7 kalendripäeva.

 1. Tasumine. Tellitud raporti eest maksab kasutaja Bisnode’le vastavalt kehtivale hinnakirjale ja valitud teenuse sisule. Raportite hinnad on toodud veebilehel. Lõplik hind koos võimalike kohalduvate maksudega kuvatakse kasutajale tellimuse vormistamise käigus ja enne tellimuse kinnitamist kasutaja poolt. 
 2. Taganemisõigus. Bisnode’i tasulistes ettevõtete raporti ja eraisiku raporti teenustes ei kohaldu seadusest tulenev tarbija taganemisõigus, sest Bisnode täidab oma kohustused täielikult vahetult pärast lepingu sõlmimist.

Kui tarbijast kasutaja on tellinud Bisnode’i muud teenused, kehtib talle seadusest tulenev taganemisõigus. Taganemisõiguse raames saab tarbijast kasutaja taganeda sõlmitud muu teenuse lepingust 14 päeva jooksul vastava muu teenuse lepingu sõlmimisest. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesadav siin https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf# ning see tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Bisnode’i e-posti aadressile. Bisnode tagastab kasutajale tasu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest.

 1. Keelatud tegevused. Kasutajal ei ole lubatud kasutada teenuseid ebaseaduslikul, kahju tekitaval, eksitaval, pettuslikul ega muul pahatahtlikul eesmärgil. Muu hulgas on kasutajal keelatud kasutada veebilehel automaatprogramme, roboteid ja muid andmete massilist kopeerimist võimaldavaid meetodeid. Kasutajal on keelatud edastada materjali või sisu, mis sisaldab viiruseid või muud pahatahtlikku koodi, või sisu, mis rikub või võib rikkuda Bisnode’i või kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi.
 2. Intellektuaalne omand. Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas patent, kaubamärk, teenindusmärk, logod, autoriõigus, mittevaraline õigus, oskusteave, domeeni nimed ja muu, kogu maailmas, registreeritud või registreerimata) jäävad Bisnode’i omandisse. Käesolevad tingimused ei anna kasutajale õigust kasutada Bisnode’i intellektuaalset omandit ilma Bisnode’i eelneva selgesõnalise loata.

Kasutajatel on muu hulgas keelatud ilma Bisnode’i eelneva kirjaliku loata kasutada ja avaldada Bisnode ärinime, domeeninime, registreeritud ja registreerimata kaubamärke, Bisnode AAA reitingu logo ega eelnevaid sisaldavat raportit.

 1. Isikuandmete töötlemine. Bisnode töötleb kasutaja isikuandmeid ainult kasutaja poolt valitud teenuse osutamiseks. Isikuandmete töötlemine on täpsemalt sätestatud Andmekaitsetingimustes https://krediidiraportid.ee/andmekaitsetingimused.  
 2. Vastutuse piirang. Bisnode kogub ja saab teenuste esemeks olevad andmed riiklikest andmekogudest, ametlikest registritest ja Bisnode’ga lepingulises suhtes olevatelt kolmandatelt isikutelt, mistõttu Bisnode ei vastuta talle edastatud andmete õigsuse, täpsuse ja ajakohasuse eest ning andmete kasutamisest tingitud mistahes kahju eest (sh saamata jäänud tulu). Bisnode ei vastuta teabe õigsuse eest ega otsuste eest, mida kasutaja on teinud tuginedes raportis esitatud informatsioonile.  Kasutaja kinnitab, et on Bisnode’i teenuste kasutamisel teadlik ning arvestab sellega, et mistahes teenuse käigus osutatud teave ja andmed võivad muutuda oluliselt igal ajahetkel ja eelteavituseta sõltumata Bisnode’st. 

Tarbijast kasutaja saab teenuse mittevastavuse kohal lepingutingimustele tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 1. Tähtaeg ja lõpetamine. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et Bisnode võib peatada (püsivalt või ajutiselt) teenuse osutamise Bisnode’i omal äranägemisel kasutajale ette teatamata, kui kasutaja rikub käesolevaid tingimusi. Juhul kui kasutaja rikub käesolevaid tingimusi ja selle tõttu Bisnode otsustab lõpetada või peatada kasutaja konto või tühistada kasutaja tellimuse, ei ole Bisnode’l kohustust hüvitada tasusid, mida kasutaja võib olla maksnud.

Lisaks võib Bisnode peatada teenusele juurdepääsu ja lõpetada teenuse pakkumise, teatades sellest kasutajale kolmkümmend (30) päeva ette.

 1. Tingimuste muutmine. Bisnode jätab endale õiguse muuta tingimuste mis tahes osa mis tahes ajal. Bisnode teatab kasutajale vastavatest muudatustest mõistliku aja ette. Kui kasutaja ei nõustu nende muudatustega või mis tahes konkreetse muudatusega, ei pruugi kasutajal olla võimalik jätkata teenuse kasutamist.
 2. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine. Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Mis tahes käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidluste korral võtke ühendust Bisnode’iga. Vaidlused lahendab lõplikult Harju maakohus Tallinnas. Kui kasutaja on tarbija, on tal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post avaldus@komisjon.ee, telefon 6 201 920).
 3. Täielik kokkulepe. Käesolevad üldtingimused koos lepinguga moodustavad kogu lepingu sisu kasutaja ja Bisnode’i vahel, mis on ülimuslik ja asendab kõiki lepingu sisule kohaldatavaid varasemaid kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid.
 4. Jagatavus. Kui üks või mitu käesolevate tingimuste sätet osutuvad mis tahes osas õigustühiseks, kehtetuks, ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks, ei mõjuta ega kahjusta see selles sisalduvate ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust.
 5. Loovutamine. Bisnode võib loovutada käesolevatest tingimustest tulenevaid mis tahes või kõiki oma õigusi mis tahes isikule ilma kasutaja nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see võib vähendada lepingu täitmise tõenäosust.
 6. Kontaktandmed. Palun saatke kõik lepinguga seotud teated Bisnode’le üldtingimustes toodud e-posti aadressil.
Company image
Company image