Ostukorv

Ostukorv on tühi

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kontot?

Registreeri, sest nii sälivad tellitud tooted ja arved "Minu konto" all ning hinnad on ettemaksukrediidi kasutamisel kuni 20% soodsamad!

Registreeri tasuta konto

Registreeri

Privaatsus

Bisnode Estonia AS (edaspidi Bisnode) lähtub oma teenustes, sealhulgas veebilehel krediidiraportid.ee andmete kuvamisel  Isikuandmete Kaitse Seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhenditest.

 

Andmete kogumine ja allikad

Bisnode kogub andmeid erinevatest avalikest allikatest, näiteks Äriregister, Maksu- ja Tolliamet, Ametlikud Teadaanded, inkassoettevõtjad ja muud avalikud allikad internetis ning uuendab neid andmeid nii sageli kui võimalik. Bisnode annab endast parima, et tagada andmete korrektsus ja ajakohasus ning parandab ebaõiged andmed esimesel võimalusel.

 

Delikaatsed isikuandmed

Bisnode ei avalda veebilehel Krediidiraportid.ee delikaatseid isikuandmeid ega tegele selliste andmete töötlemisega oma andmebaasides.

Delikaatsed isikuandmed on:

  1. poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta;
  2. etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
  3. andmed terviseseisundi või puude kohta;
  4. andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;
  5. biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed);
  6. andmed seksuaalelu kohta;
  7. andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;
  8. andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011?leiaKehtiv

 

Ettevõtete juhatuse liikmete ja omanike andmed

Andmekaitse Inspektsioon: äriühingu juhatuse liikme andmete kui isiku ettevõtlusega seotud informatsiooni avaldamine ei kujuta endast ülemäärast eraelu puutumatuse riivet. On üldteada, et äriregister ning seal olev informatsioon, sh teave juhatuse liikmete kohta on avalik. Ettevõtlus on väljapoole, avalikkusele suunatud tegevus. Seadusandja on leidnud, et avalikkusel on õigus teada ettevõtete omanike ja juhtorganite liikmete andmeid ning ka ettevõtete majandustulemusi ja seetõttu on see info äriregistris tehtud avalikult kättesaadavaks (Tallinna Ringkonnakohtu 28.08.2014 otsus haldusasjas nr 3-13-703). Ka Riigikohus on aktsepteerinud, et ettevõtluse alast infot kajastades tuuakse välja selle juhatuse liikme andmed (Riigikohtu 21.12.2010 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-67-10).

Allikas: http://www.aki.ee/et/avalikkusel-oigus-teada-ettevotete-omanike-ja-juhto...

 

Isikukoodide kasutamisest

Andmekaitse Inspektsioon: isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sealhulgas kindlasti isiku nimi, sünniaeg ja isikukood.

Oluline on teada, et isikukoodid ei kuulu delikaatsete isikuandmete alla. Isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele.

Allikas: http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Isikukoo...

Liitu uudiskirjaga